1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. WATERSCHAPSBLADOntwerp van het Projectplan gemaal Monnickendam ter inzage

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Bestuur | WaterschappenRuimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

WATERSCHAPSBLADOntwerp van het Projectplan gemaal Monnickendam ter inzage

Op 03 april 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het ontwerp van het projectplan Gemaal Monnickendam vastgesteld. Ontwerp-projectplan Het ontwerp-projectplan voorziet in het voorkomen van wateroverlast situaties. Sinds de wateroverlastsituaties aan het einde van de vorige eeuw is HHNK actief aan de slag gegaan met het doorvoeren van verbeteringen in het watersysteem, waarmee dergelijke overlastsituaties in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. In lijn met het gedachtegoed van de commissie Tielrooij en het latere Nationaal Bestuursakkoord Water, lost HHNK de wateropgave zoveel mogelijk op in de poldergebieden en op de plekken waar de problemen ontstaan. De boezemstelsels vervullen daarbij voor tweederde van het beheergebied een cruciale functie in de afvoer en transport van het overtollige water naar buitenwater. Inzage Het ontwerp-projectplan en de bijlagen zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt de stukken inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’. Zienswijze Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit kan op de volgend manieren: 1. Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeldt daarbij de naam van de contactpersoon. 2. Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier op www.hhnk.nl/zienswijze. 3. Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer Maarten Poort, 072 582 8282. Van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt. Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. Deze wordt bij de bekendmaking van het definitieve besluit (digitaal) ter inzage gelegd. Als u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de Nota van inspraak, verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval zullen wij uw zienswijze anonimiseren. Pr ocedure vaststelling Het projectplan wordt voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze over het ontwerp-projectplan naar voren te brengen. Na sluiting van de termijn voor het inbrengen van zienswijzen wordt het projectplan vastgesteld, al dan niet met wijzigingen naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen. Na vaststelling van het definitieve projectplan is geen bezwaar mogelijk maar staat alleen beroep bij de bestuursrechter open  voor belanghebbenden die eerder zienswijzen op het ontwerp van het projectplan naar voren hebben gebracht en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp naar voren te hebben gebracht. Op het vast te stellen projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden belanghebbende aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Informatie Voor meer kunt u zich wenden tot de heer Maarten Poort via telefoonnummer 07 2 -582 8282

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen