1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. STAATSCOURANTVaststelling projectbesluit en verlenen reguliere bouwvergunning 1e fase voor bouw van 2 woningen op Zuideinde 58 in MonnickendamInzage stukkenInstellen beroepInwerkingtreding

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVaststelling projectbesluit en verlenen reguliere bouwvergunning 1e fase voor bouw van 2 woningen op Zuideinde 58 in MonnickendamInzage stukkenInstellen beroepInwerkingtreding

Overeenkomstig artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat zij op 14 februari 2012 een projectbesluit hebben vastgesteld en bouwvergunning hebben verleend met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (NL.IMRO.0852.PBKMOzuidein58012-va01) voor de bouw van 2 woningen op het perceel Zuideinde 58 in Monnickendam, kadastraal bekend als perceel sectie A nummer 3760. Het ontwerpprojectbesluit annex bouwvergunning met bijbehorende stukken hebben met ingang van vrijdag 23 december 2011 tot en met donderdag 2 februari 2012 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 2 maart 2012 tot en met donderdag 12 april 2012 ter inzage en kunnen worden ingezien: • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. • bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00–12.30 uur, woensdag van 8.00–16.00 uur en donderdag van 18.00–20.00 uur. De digitale bestandenset wordt beschikbaar gesteld op de website: www.waterland.nl/projecten-en-plannen/ruimtelijke-plannen/digitale-ruimtelijke-plannen. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem door: • degenen die een zienswijze hebben ingebracht én belanghebbende zijn; • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 bij de gemeente naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning. Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het projectbesluit annex bouwvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de rechtbank Haarlem dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen