1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Monnickendam – Overleek 6’

Waterland | Huisvesting | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan 'Monnickendam - Overleek 6'

Overeenkomstig artikel 3.8. lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2016 het bestemmingsplan "Monnickendam – Overleek 6" (NL.IMRO.0852.BPLGMOoverleek6014-va01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het gebruik ten behoeve van een theetuin en een parkeerterrein op de locatie Overleek 6 te Monnickendam, kadastraal bekend als sectie F, nummer 150. Stukken inzien Het bestemmingsplan ligt met ingang van 11 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: 1. op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, ook te bereiken via de gemeentelijke website: http://www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/ waar ook de digitale bestandenset beschikbaar wordt gesteld; 2. in het gemeentehuis, afdeling publiekszaken, aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. Instellen beroep Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening 1. die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan; of 2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt; of 3. tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan; beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus 20019, 2500 EA Den Haag.   Het ondertekende beroepschrift moet voor afloop van de inzagetermijn worden ingediend, en dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep. Inwerkingtreding Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.     Waterland, 10 maart 2016

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen