1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Monnickendam Monnickenmeer 5, gemeente Waterland

Waterland | Huisvesting | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Monnickendam Monnickenmeer 5, gemeente Waterland

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad op 1 oktober 2015 het bestemmingsplan ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp heeft vastgesteld: Monnickendam Monnickenmeer 5 (NL.IMRO.0852.BPLGMOmonnickm5014-va01) Dit bestemmingsplan voorziet in de wijziging van een agrarische bouwperceel naar de bestemming “Wonen”, “Tuin-onbebouwd”en “Agrarisch” zonder bouwperceel. Binnen de bestaande bebouwing zijn drie burgerwoningen en bijbehorende bouwwerken toegestaan. Nieuwe bebouwing wordt niet mogelijk gemaakt. Stukken inzien Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 23 oktober 2015 gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:   1. op de landelijke website : www.ruimtelijkeplannen.nl; 2. via de gemeentelijke website: https://www.waterland.nl/en/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/monnickendam/monnickenmeer-5-in-procedure/ waar ook de digitale bestandenset beschikbaar wordt gesteld. 3. in het gemeentehuis, afdeling publiekszaken, aan de Pierebaan3 te Monnickendam. Instellen beroep gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende; - die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan of; - aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: www.raadvanstate.nl digitaal loket Afdeling bestuursrechtspraak.   Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode, uitsluitend voor burgers. Zie hiervoor de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl, digitaal loket Afdeling bestuursrechtspraak.   Inwerkingtreding Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen