1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Monnickendam – Molenstraat 1’, WaterlandStukken inzienInstellen beroepInwerkingtreding

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Monnickendam – Molenstraat 1’, WaterlandStukken inzienInstellen beroepInwerkingtreding

Overeenkomstig artikel 3.8. lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad op 3 juli 2014 het bestemmingsplan ‘Monnickendam – Molenstraat 1’ (NL.IMRO.0852.BPKMOmolenstr1013-va01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling om het wijzigen van de bestaande drukkerij naar twee woningen en twee kantoren (zonder baliefunctie), bedrijfsruimten of ateliers op de locatie Molenstraat 1 te Monnickendam, kadastraal bekend als sectie A, nummer 3587 en 3540, mogelijk te maken. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in de planologische regeling voor het aanleggen van vijf nieuwe parkeerplaatsen langs de Nieuwe Zijds Burgwal, ter hoogte van de Tuinstraat, te Monnickendam, kadastraal bekend als sectie A, nummer 2610. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 1 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: 1. op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, ook te bereiken via de gemeentelijke website: http://www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/ waar ook de digitale bestandenset beschikbaar wordt gesteld; 2. in het gemeentehuis, afdeling publiekszaken, aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening – die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan; of – aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt; beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het ondertekende beroepschrift moet voor afloop van de inzagetermijn worden ingediend, en dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen