1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Overleek t.o. 1d, Monnickendam’, gemeente Waterland.Inzage stukkenInstellen beroep

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Overleek t.o. 1d, Monnickendam’, gemeente Waterland.Inzage stukkenInstellen beroep

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad het volgende bestemmingsplan op 12 juli 2012 ongewijzigd heeft vastgesteld. • ‘Landelijk Gebied herziening Overleek t.o. 1d, Monnickendam’ (NL.IMRO.0852.BPLGOVoverlto1d010-va01) Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 27 juli 2012 gedurende een periode van zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan is erop gericht de vestiging van een nieuw agrarisch bouwperceel mogelijk te maken aan de Overleek tegenover 1d. De vestiging van het nieuwe agrarische bedrijf past niet in het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 27 juli 2012 tot en met donderdag 6 september 2012 ter inzage en kunnen worden ingezien: • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, die ook te bereiken is via de gemeentelijke website www.waterland.nl onder de keuzemogelijkheid ‘Projecten en plannen’ en vervolgens de opties bestemmingsplannen, Monnickendam, Overleek t.o. 1d. • bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, woensdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens de terinzagetermijn kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een beroepsschrift ingediend worden door: • degenen die een zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende zijn; • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente kenbaar te maken; • alle belanghebbenden, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeente bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode, uitsluitend voor burgers. Zie hiervoor de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl, digitaal loket Afdeling bestuursrechtspraak.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen