1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Monnickendam Monnickenmeer 5.

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Monnickendam Monnickenmeer 5.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat met ingang van vrijdag 3 juli 2015 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt van: - Monnickendam Monnickenmeer 5 (NL.IMRO.0852.BPLGMOmonnickm5014-on01) Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Monnickenmeer 5 dat ten westen van Monnickendam is gelegen. Het plangebied betreft het voormalige agrarische bouwperceel dat in de droogmakerij Monnickenmeer in de zuid-oostelijke hoek is gelegen, direct grenst aan de Monnickenmeer, lokaal bekend staat als Antje’s Hoeve en kadastraal onder Monnickendam sectie F en nummer 420. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regelingen voor de wijziging van een agrarisch bouwperceel naar de bestemmingen "Wonen", "Tuin-onbebouwd" en "Agrarisch" zonder bouwperceel. Met deze bestemmingen zijn binnen de bestaande bebouwing drie burgerwoningen en bijbehorende bouwwerken toegestaan. De als gemeentelijk monument aangewezen gebouwen blijven daarmee behouden, alsmede de bestaande kapschuur. Nieuwe bebouwing wordt niet mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 3 juli 2015 tot en met donderdag 13 augustus 2015 ter inzage. Stukken downloaden: Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien; - op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, die ook te bereiken is via de gemeentelijke website - bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. - de digitale bestandenset wordt beschikbaar gesteld op de website: http://www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/Monnickendam. - het ontwerp vaststellingsbesluit kan worden ingezien via de genoemde gemeentelijke website. Het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen ook nog worden ingezien op de website van de gemeente Waterland onder: http://www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/Monnickendam. Zienswijzen Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA te Monnickendam onder vermelding van "zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Monnickenmeer 5". Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer (0299) 658 507.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen