1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. StaatscourantKennisgeving inzage ontwerpprojectbesluit Weezenland 1−4 in Monnickendam

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

StaatscourantKennisgeving inzage ontwerpprojectbesluit Weezenland 1−4 in Monnickendam

Overeenkomstig artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit (nr. NL.IMRO.0852.PBKMOWeezl1-4010) te nemen voor de bouw van 6 woningen aan Weezenland 1–4 in Monnickendam, kadastraal bekend als sectie A nummers 533 en 2968. Het plangebied omvat het gebied zoals is aangegeven op de kaart die bij het ontwerpprojectbesluit hoort. Het plan is in strijd met het geldende planologische regime. Het college wil meewerken aan het plan door toepassing van een planologische procedure, zijnde een projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken van 19 februari 2010 tot 2 april 2010 ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: − op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, die ook te bereiken is via de gemeentelijke website: www.waterland.nl/digitale-ruimtelijke-plannen. − bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. De digitale bestandenset wordt beschikbaar gesteld op de website: www.waterland.nl/digitale-ruimtelijke-plannen.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen