1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. StaatscourantKennisgeving inzage ontwerp omgevingsvergunning voor het splitsen van een nieuw te bouwen woning Weezenland 1 Monnickendam

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

StaatscourantKennisgeving inzage ontwerp omgevingsvergunning voor het splitsen van een nieuw te bouwen woning Weezenland 1 Monnickendam

Burgemeester en wethouders van Waterland maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a, sub 3 van de Wabo af te wijken van de voorschriften van het bestemmingsplan Binnenstad 1976 voor het splitsen van een nieuw te bouwen woning aan het Weezenland 1 in Monnickendam. Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning ligt met ingang van vrijdag 7 oktober 2011 gedurende 6 weken ter inzage. Tot en met donderdag 17 november 2011 liggen bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam de volgende stukken ter inzage: • de aanvraag; • de ontwerp verklaring van geen bedenkingen; • de beoordeling van de aanvraag om een verklaring van geen bedenkingen; • de ontwerp omgevingsvergunning; • de ruimtelijke onderbouwing. De openingstijden van het gemeentehuis zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website: www.waterland.nl →Actueel→Vergunningen en Kennisgevingen→Weezenland 1 in Monnickendam . Gedurende de inzage termijn kan eenieder schriftelijke zienswijzen omtrent de ontwerp-omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658 507.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen