1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. StaatscourantKennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning Oranjezicht te Monnickendam

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

StaatscourantKennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning Oranjezicht te Monnickendam

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen en voor de activiteit ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a en c onder 3. De bouw van 22 appartementen zal op het adres achter de Bernhardlaan 1 en 2 te Monnickendam plaatsvinden, kadastraal bekend als sectie B nummer 974. Het plangebied omvat het gebied zoals is aangegeven op de kaart die bij de ontwerp-omgevingsvergunning hoort. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan het plan voor de activiteit bouwen van 22 appartementen. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo. De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken van 17 december 2010 tot 28 januari 2011 ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijke zienswijzen omtrent de ontwerp-omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507. De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: − bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen