1. Bekendmakingen Monnickendam
  2. Staatscourant Kennisgeving afgifte omgevingsvergunning Galgeriet 5a, Monnickendam BeroepInzageInwerkingtreding

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Monnickendam. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Monnickendam valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Staatscourant Kennisgeving afgifte omgevingsvergunning Galgeriet 5a, Monnickendam BeroepInzageInwerkingtreding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat op 5 september 2011 een omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, voor het bouwen van een drijvende bedrijfswoning op het adres Galgeriet 5a in Monnickendam. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 16 september 2011 tot en met donderdag 27 oktober 2011 ter inzage. Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de  Rechtbank Haarlem (sector bestuursrecht), Postbus 1621, 2003 BR  HAARLEM door: • degenen die een zienswijze hebben ingebracht én belanghebbende zijn; • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar te maken; Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep. De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: – op de website:http://www.waterland.nl/grote-projecten/ – bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur; De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de rechtbank Haarlem dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie MonnickendamStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Monnickendam inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Monnickendam.

Meer Bekendmakingen